Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
900 NCODERS - Tượng đài 17 30 56.67%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 40 179 22.35%