Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1186 CNET - Nối mạng 2 18 11.11%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%