Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%