Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
624 TREE 8 17 47.06%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%