Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
624 TREE 6 12 50.00%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%