Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
624 TREE 8 17 47.06%