Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 60 230 26.09%
624 TREE 8 14 57.14%