Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 40 161 24.84%
624 TREE 6 12 50.00%