Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 44 176 25.00%
624 TREE 8 17 47.06%