Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 43 173 24.86%
624 TREE 6 14 42.86%