Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
624 TREE 8 17 47.06%
614 ELECTRIC 50 188 26.60%