Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 57 210 27.14%
624 TREE 8 17 47.06%