Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 33 51.52%
608 SQUARE 6 64 9.38%
614 ELECTRIC 41 171 23.98%
619 INCPOS 8 19 42.11%
624 TREE 6 14 42.86%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
638 VMACHINE 9 20 45.00%
639 INSPIRE 0 0 -
644 DCTNAME 7 9 77.78%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
673 CPREFIX 12 19 63.16%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 16 81.25%
2000 APPLE 2 22 9.09%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 7 28 25.00%
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
2004 HAMILTON 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2010 NZSUM 0 0 -
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2014 NAW 0 1 0.00%