Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 17 40 42.50%
608 SQUARE 6 65 9.23%
614 ELECTRIC 57 210 27.14%
619 INCPOS 13 42 30.95%
624 TREE 8 17 47.06%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
638 VMACHINE 11 24 45.83%
639 INSPIRE 0 0 -
644 DCTNAME 7 9 77.78%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 14 18 77.78%
2000 APPLE 2 22 9.09%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 124 14.52%
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
2004 HAMILTON 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2010 NZSUM 0 0 -
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2012 NUMBER 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2014 NAW 0 1 0.00%