Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
603 COLOR 16 28 57.14%
608 SQUARE 6 33 18.18%
614 ELECTRIC 42 168 25.00%
619 INCPOS 5 9 55.56%
624 TREE 7 13 53.85%
637 TABLEDEL 11 26 42.31%
638 VMACHINE 10 20 50.00%
639 INSPIRE 0 4 0.00%
644 DCTNAME 8 10 80.00%
649 TRAVELAB 16 25 64.00%
673 CPREFIX 13 21 61.90%
674 BINHLUAN 0 6 0.00%
675 COUNTK 0 8 0.00%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 15 16 93.75%
2000 APPLE 2 9 22.22%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 11 52 21.15%
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
2004 HAMILTON 0 4 0.00%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2010 NZSUM 0 4 0.00%
2011 NUMERE 0 7 0.00%
2012 NUMBER 0 4 0.00%
2013 NAMING 0 4 0.00%
2014 NAW 0 5 0.00%