Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
608 SQUARE 5 32 15.63%