Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
608 SQUARE 6 65 9.23%