Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
608 SQUARE 4 31 12.90%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 26 63 41.27%
1022 PART - Chia đoạn 26 38 68.42%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
1244 ESEQ - Dãy số 73 552 13.22%