Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
608 SQUARE 6 65 9.23%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
1022 PART - Chia đoạn 39 76 51.32%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 51 144 35.42%
1213 POOL - Bể bơi 35 117 29.91%
1244 ESEQ - Dãy số 99 632 15.66%