Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
608 SQUARE 6 64 9.38%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 72 41.67%
1022 PART - Chia đoạn 37 72 51.39%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 41 65 63.08%
1213 POOL - Bể bơi 28 96 29.17%
1244 ESEQ - Dãy số 92 617 14.91%