Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 24 66 36.36%
608 SQUARE 6 33 18.18%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 6 6 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 41 155 26.45%
1022 PART - Chia đoạn 28 43 65.12%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 0 12 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 84 59.52%
1213 POOL - Bể bơi 27 87 31.03%
1244 ESEQ - Dãy số 88 603 14.59%