Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1144 HOLES - Đào hố 7 19 36.84%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 64 117 54.70%