Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 64 117 54.70%