Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%