Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%