Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%