Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%