Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 130 580 22.41%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%