Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%