Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 142 663 21.42%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%