Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
257 SEQ - Dãy số 124 527 23.53%