Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%