Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1244 ESEQ - Dãy số 77 562 13.70%