Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
608 SQUARE 4 31 12.90%
628 POTTERY 44 130 33.85%