Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
628 POTTERY 65 217 29.95%
608 SQUARE 6 65 9.23%