Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
628 POTTERY 45 162 27.78%
608 SQUARE 5 32 15.63%