Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%