Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%