Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
2004 HAMILTON 0 0 -
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
2054 LCS 25 45 55.56%
2057 SEQ 10 36 27.78%
2065 PALINEZ 11 18 61.11%