#2012. NUMBER

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 03

Cho số n và mảng a gồm 10 số nguyên, đánh số từ 0 đến 9 . Bạn cần tính số các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện sau:

  • Chiều dài không vượt quá n ;
  • Không có chữ số 0 ở đầu;
  • Chữ số thứ i (0 ≤ i ≤ 9) xuất hiện ít nhất a_i lần.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n\ (1 ≤ n ≤ 100) ;
  • Dòng tiếp theo chứa 10 số a_i\ (0 ≤ a_i ≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • In ra số lượng số nguyên dương thỏa mãn trong mô đun 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
3
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dữ liệu ra:
36