Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 54 203 26.60%