Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
624 TREE 7 13 53.85%
614 ELECTRIC 42 168 25.00%