Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 59 110 53.64%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 13 38.46%