Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%