Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%