Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 55 100 55.00%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 1 3 33.33%