Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%