Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%