Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%