Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%