Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
678 NYTRAVEL 36 82 43.90%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
594 SCHOOL - Đường đến trường 67 271 24.72%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 31 53 58.49%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 65 156 41.67%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 273 512 53.32%
543 SPANNING – Cây khung 149 296 50.34%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%