Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 30 93 32.26%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 13 0.00%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
687 RELAY - Đua bò 9 23 39.13%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
594 SCHOOL - Đường đến trường 39 155 25.16%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 169 365 46.30%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
574 STABLE - Ổn định 16 18 88.89%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 2 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 4 0.00%