Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 75 49.33%