Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%