Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 18 27 66.67%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 22 27.27%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%