Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%