Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 33 64 51.56%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 13 39 33.33%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 9 77.78%