Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 13 16 81.25%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 4 17 23.53%
886 GUIDE - Chỉ đường 4 4 100.00%