Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 17 26 65.38%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%