Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 34 58 58.62%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 10 25 40.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 10 23 43.48%