Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 15 17 88.24%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 88 189 46.56%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 54 188 28.72%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 34 50 68.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 34 134 25.37%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%