Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1484 BONUS - Phần thưởng 8 35 22.86%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 13 38.46%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%