Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
863 SUMTREE - Tổng trên cây 3 14 21.43%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 246 539 45.64%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
624 TREE 7 13 53.85%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
577 ZAM - Kén chồng 39 94 41.49%