Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 59 98 60.20%
5148 Traveling - Du lịch 49 103 47.57%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%