Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
543 SPANNING – Cây khung 149 296 50.34%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 265 559 47.41%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 73 41.10%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 383 49.35%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 132 25.00%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%