Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%