Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%