Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 147 302 48.68%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 102 234 43.59%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 88 189 46.56%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 55 124 44.35%
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 54 188 28.72%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 34 50 68.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 34 134 25.37%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 34 65 52.31%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%