Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 76 318 23.90%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
537 BAODONG – Bao đóng 16 18 88.89%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 385 49.09%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 273 512 53.32%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 167 384 43.49%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 198 34.85%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 186 508 36.61%