Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%